Preloader
Languages Literature & Culture - UK Jobs
0

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher’s Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: WelshBaccLecturer-JDPS.doc

We are looking to recruit an enthusiastic, experienced and innovative teacher to deliver on the Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate, which forms part of our A Level learner’s programme of study.

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this curriculum area.

As a confident communicator, you need to be a motivated and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

We are specifically looking for an individual with recent successful experience of delivering the Skills Challenge Certificate in a post-16 setting.  The ability to support learners completing the Individual Project in Science and Social Science related disciplines would be a distinct advantage.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join a College with an excellent reputation for A Level delivery.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service)

 

0.8 Darlithydd – Bagloriaeth Cymru

Benefits: Hawl i gael gwyliau’r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: WelshBaccLecturer-JDPS(CYM).docx

Rydym yn chwilio am athro brwdfrydig, profiadol ac arloesol i addysg Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru, sy’n rhan o raglen astudio Safon Uwch ein dysgwyr.

Trwy weithio mewn tîm, byddwch yn datblygu a defnyddio amrywiaeth eang o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, a bydd gofyn i chi ddarparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn dysgu ac addysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi gyfrannu’n llawn at gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes cwricwlwm hwn.

Byddwch yn gyfathrebwr clir, yn frwdfrydig ac ymrwymedig a byddwch yn medru ysgogi, ysbrydoli a herio dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau datrys problemau a threfnu rhagorol a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Rydym yn chwilio am berson sydd â phrofiad diweddar, llwyddiannus o ddarparu’r Dystysgrif Her Sgiliau mewn amgylchedd ôl-16. Mae’r gallu i gefnogi dysgwyr i gwblhau Prosiectau Unigol mew meysydd sy’n gysylltiedig â Gwyddoniaeth a Gwyddor Gymdeithasol yn fantais.

Dyma gyfle da i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno â Choleg sydd ag enw gwych am ddarparu cyrsiau Safon Uwch.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Choose your Reaction!
Leave a Comment

Your email address will not be published.

September 2022
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Verified Users
Profile Photo
Brian Crow
@briancrow
Profile Photo
Nonoka Chikugo
@nonokachikugo
Profile Photo
Yuuki Mochimaru
@yuukimochimaru
Profile Photo
Yuumi Asahina
@yuumiasahina
Advert